Rozwijanie umiejętności STEM w przedszkolu. Możliwości i wyzwania z perspektywy przyszłych nauczycieli

Słowa kluczowe: edukacja STEM, kluczowe kompetencje STEM, myślenie naukowe dzieci, nauczyciele wychowania przedszkolnego, kompetencje XXI wieku

Abstrakt

Prezentowany artykuł został opracowany w ramach projektu „Erasmus+ KLab4Kids”. Jego głównym celem jest przybliżenie czytelnikom idei edukacji STEM, wyjaśnienie jej interdyscyplinarnego charakteru jak tzw. „metadyscypliny”, a także ukazanie możliwości jej odniesienia do wieku przedszkolnego. Tekst składa się z trzech części. W części teoretycznej zwrócono uwagę na ponadprzedmiotowy/interdyscyplinarny charakter umiejętności STEM, dokonano przeglądu dostępnych w literaturze klasyfikacji tych umiejętności i zaproponowano listę tych umiejętności STEM-owych, które mogą i powinny być skutecznie rozwijane już w wieku przedszkolnym. W drugiej, empirycznej części tekstu, założenia teoretyczne zostały zestawione z wynikami badań sondażowych przeprowadzonych wśród przyszłych nauczycieli – studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Omówiono tu wiedzę i poglądy przyszłych nauczycieli na temat istoty i celów edukacji STEM, możliwości jej prowadzenia na zajęciach przedszkolnych, dostrzegane przez badanych bariery, wyzwania i potrzeby w tym zakresie. W podsumowaniu artykułu zwrócono uwagę na wyzwania, jakie stoją przed nauczycielami, aby mogli oni sprostać wymaganiom współczesnego procesu edukacji uwzględniającego kompetencje niezbędne w XXI wieku.

 Badania przeprowadzone w ramach programu Erasmus +, projekt „Kitchen Lab for Kids”, numer grantu: 2018-1-PL01-KA201-050857 

Artykuł sfinansowany ze środków EU. Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.


Bibliografia

Bruner J.S. (2006). Kultura edukacji, trans. B. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków: Universitas.

Claxton G., Costa A.L., Kallick B. (2016). Hard Thinking about Soft Skills, “Educational Leadership,” vol. 73(6), pp. 60-64.

Clements D.H., Sarama J. (2016). Math, Science, and Technology the Early Grades, “Future of Children,” vol. 26(2), pp. 75-94, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1118544.pdf (access: 10.11.2019).

Czubkowska S. (2019). Kardashianka świata nauki. Jak 26-latka stała się gwiazdą fizyki porównywaną do Einsteina, “Gazeta Wyborcza,” 9 November, http://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,25391113,sabrina-z-zakonu-nauki.html#s=BoxOpImg4 (access: 10.11.2019).

Dejonckheere P.J.N., de Wit N., Van de Keere K., Vervact S. (2016). Exploring the Classroom: Teaching Science in Early Childhood, “European Journal of Educational Research,” vol. 5(3), pp. 149-164.

Goodwin A.L. (2019), Teacher Education for 21st Century? Preparing Teachers for Unknown Future, Lecture given at TEPE conference: “Quality Teachers and Quality Teacher Education: Research, Policy and Practice,” Krakow, 16-18.05.2019 [unpublished paper].

ISTE Standards. (2007). International Society for Technology in Education, https://www.iste.org/standards (access: 19.09.2018).

Jang H. (2016), Identifying 21st Century STEM Competencies Using Workplace Data, “Journal of Science Education and Technology,” vol. 25(2), pp. 284-301.

Kennedy T.J., Odell M.R.L. (2014), Engaging Students in STEM Education, “Science Education International,” vol. 25(3), pp. 246-258.

Kuhn D., Dean D. Jr. (2004). Metacognition: A Bridge Between Cognitive Psychology and Educational Practice, “Theory into Practice,” vol. 43(4), pp. 268-273.

McClure E.R., Guernsey L., Clements D.H., Bales S.N., Nichols J., Kendall-Taylor N., Levine M.H. (2017), STEM Starts Early: Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood, The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop New America, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED574402.pdf (access: 18.05.2018).

Pantoya M.L., Aguirre-Munoz Z., Hunt E.M. (2015). Developing an Engineering Identity in Early Childhood, “American Journal of Engineering Education,” vol. 6(2), pp. 61-68.

Płóciennik E. (2018). Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

STEM-ED Scotland. (2007). Building a New Educational Framework to Address the STEM Skills Gap: A Fundamental Review From a 21st Century Perspective, https://www.gla.ac.uk/media/Media_229451_smxx.pdf (access: 12.07.2018).

Stewart D.J. (2012). By infusing STEM into your early learning environment you will help build the skills needed for the 21st century, https://teachpreschool.org/2012/06/06/stem (access: 13.03.2018).

Stoll Lillard A. (2007). Montessori: The Science Behind the Genius, Oxford: Oxford University Press.

Umaschi Bers M., Seddighin S., Sullivan A. (2013). Ready for Robotics: Bringing Together the T and E of STEM in Early Childhood Education, “Journal of Technology and Teacher Education,” vol. 21(3), pp. 355-377.

White D.W. (2014). What is STEM education and why is it important, “Florida Association of Teacher Educators Journal,” vol. 1(14), pp. 1-9, http://www.fate1.org/journals/2014/white.pdf (access: 12.07.2018).

Wygotski L.S. (1989). Myślenie i mowa, trans. E. Flesznerowa, J. Fleszner, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Opublikowane
2020-01-29
Jak cytować
Zdybel, D., Pulak, I., Crotty, Y., Fuertes, M. T., & Cinque, M. (2020). Rozwijanie umiejętności STEM w przedszkolu. Możliwości i wyzwania z perspektywy przyszłych nauczycieli. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), 71-94. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.06