Wprowadzenie

Słowa kluczowe: filozofia, filozofia dla dzieci, filozofowanie

Abstrakt

Czym jest filozofia? Jeśli odpowiedzi na to pytanie poszukamy w słownikach i encyklopediach, to dowiemy się, że filozofia to „wiedza dążąca do poznania istoty, struktury i zasad bytu i myślenia oraz najogólniejszych praw rządzących człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą” (Kopaliński 1989: 171) lub też „najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje” (Encyklopedia PWN). Jednak, gdy przyjrzymy się pochodzeniu samego słowa, to okaże się, że filozofia to po prostu umiłowanie mądrości (z gr. philéō – miłuję i sophía – mądrość) – nieustanne dążenie do wiedzy i prawdy, poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania, krytyczne rozważanie ważnych idei i problemów, oparte na dążeniu do zrozumienia świata i samego siebie, swojego w nim miejsca. W takim ujęciu filozofia może być zatem pojmowana jako sztuka myślenia, dociekania czy filozofowania. Pozwala to uniknąć specjalistycznych sporów i dywagacji typu: Czy dziecko może być filozofem? Czy filozofia nie jest trochę za trudna dla dzieci? I po co uczyć dzieci filozofii, skoro to nauka niepraktyczna, nieprzydatna życiowo (bo kto i po co chciałby zatrudnić filozofa)? Nawet w języku potocznym słowo „filozof” ma niezbyt pozytywne konotacje – przemądrzały, mądrala, niezaradny życiowo…

Bibliografia

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/filozofia;3900997.html [dostęp: 10.07.2022].
Kopaliński W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XVIII, Warszawa: PWN.
Szczepska-Pustkowska M. (2009). Dociekania filozoficzne z dziećmi, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Tischner J. (2008). Wędrówki w krainę filozofów, Wyd. Znak: Kraków
Opublikowane
2022-09-30
Jak cytować
Zdybel, D. (2022). Wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(3(66), 5-8. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2412