Kitchen Lab for Kids. Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu

Słowa kluczowe: żywność, kuchnia, laboratorium naukowe, wczesna edukacja, Kitchen Lab for Kids

Abstrakt

Autorzy artykułu „Kitchen Lab for Kids – Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu” przedstawiają założenia projektu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu „Erasmus+ Akcja2. Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” (KA201). Celem działań pięciu zespołów badawczych z Włoch, Irlandii, Hiszpanii i Polski jest promowanie międzynarodowej wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie wspierania aktywnego uczenia się na poziomie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC), a także stymulowanie i zachęcanie nauczycieli do znajdowania nowych, nowoczesnych i interaktywnych metod nauczania zwłaszcza w zakresie edukacji STEM. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę dokumentów unijnych, które stanowiły podstawę dla podjętych działań projektowych. Przybliżono znaczenie podnoszenie jakości kształcenia małych dzieci. W dalszej części artykułu zamieszczono założenia metodologiczne projektu oraz planowane rezultaty intelektualne.

 Badania przeprowadzone w ramach programu Erasmus +, projekt „Kitchen Lab for Kids”, numer grantu: 2018-1-PL01-KA201-050857 

Artykuł sfinansowany ze środków EU. Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Bibliografia

Council recommendation of 22 May 2019 on High-Quality Early Childhood Education and Care Systems (2019/C 189/02), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN (access: 12.10.2019).

Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (access 1.10.2019).

Gerlach J. (2012). STEM: Defying a Simple Definition, NSTA Reports 4/11/2012, https://www.nsta.org/publications/news/story.aspx?id=59305 (access: 15.06.2019).

Heckman J.J., Masterov D.V. (2004). The Productivity Argument for Investing in Young Children. Working Paper No. 5, Invest in Kids Working Group Committee for Economic Development, 4 October, http://jenni.uchicago.edu/Invest/FILES/dugger_2004-12-02_dvm.pdf (access: 15.06.2019).

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ (access: 12.10.2019).

McClure E.R., Guernsey L., Clements D.H., Bales S.N., Nichols J., Kendall-Taylor N., Levine M.H. (2017). STEM starts early: Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.

Policy Department A: Economic and Scientific Policy. (2015). Encouraging STEM Studies for the Labour Market, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542199/IPOL_STU(2015)542199_EN.pdf (access: 12.10.2019).

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). (2016), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN (access: 1.10.2019).

Saçkes M., Trundle K.C., Bell R.L., O’Connell A.A. (2011). The Influence of Early Science Experience in Kindergarten on Children’s Immediate and Later Science Achievement: Evidence from the Early Childhood Longitudinal Study, “Journal of Research in Science Teaching,” vol. 42(2), pp. 217-235. DOI: 10.1002/tea.20395.

Vandenbroeck M., Lenaerts K., Beblavý M. (2018). Benefits of Early Childhood Education and Care and the Conditions for Obtaining Them. EENEE Analytical Report No. 32. Prepared for the European Commission. Erasmus Plus. DOI 10.2766/20810.

Zdybel D., Pulak I., Crotty Y., Fuertes M.T., Cinque M. (2019). Developing STEM Skills in Kindergarten – Opportunities and Challenges from the Perspective of Future Teachers, “Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce,” vol. 14, no. 4(54). DOI: 10.35765/eetp.2019.1454.06.

Opublikowane
2020-01-29
Jak cytować
Surma, B., Rosati, N., Menon, S., Fuertes, M. T., Farren, M., & Maguire, F. (2020). Kitchen Lab for Kids. Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), 61-70. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.05

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>