Metody wspierania edukacyjnego stosowane przez nauczycieli klas I – III – raport z badań

Słowa kluczowe: metoda, metoda nauczania, metody wspierania edukacyjnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

Abstrakt

Jakość funkcjonowania systemu edukacyjnego zależy od wielu czynników, z których na plan pierwszy wysuwa się osoba nauczyciela, jego rzeczywiste wykształcenie i przygotowanie do pracy pedagogicznej z dziećmi. „Warsztat pracy” nauczyciela powinien być oparty nie tylko na potocznym doświadczeniu, ale przede wszystkim dobrze osadzony we współczesnej teoretycznej myśli pedagogicznej. Nauczyciel przygotowując się do zajęć, powinien bezwarunkowo znać zasady obowiązujące w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi, metody nauczania i uczenia się, formy organizacyjne pracy uczniów, a także środki dydaktyczne, które mają za zadanie wspierać jego pracę. Niniejsza praca miała na celu poznanie opinii nauczycieli klas 1-3 na temat stosowania metod wspierania aktywności edukacyjnej uczniów. Główną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z techniką ankiety. Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie odpowiedzi w ramach sformułowanych w pracy problemów badawczych. Wyniki tych badań są oznaką przyjmowania przez współczesną edukację wczesnoszkolną założeń teorii humanistycznej oraz koncepcji konstruktywistyczno-interakcyjnej. Coraz większą wagę przykłada się do procesu uczenia się, a nie nauczania. Uczeń staje się podmiotem o własnych zainteresowaniach i indywidualnych potrzebach, który ma prawo do wielointeligentnego rozwoju. Jest to nadrzędny cel kształcenia zintegrowanego, który mamy możliwość współcześnie osiągać właśnie m.in. dzięki stosowaniu różnorodnych metod wspierania edukacyjnego uczniów. Taki sposób działania, opierający się na twórczej aktywności, decyduje o maksymalizowaniu szans rozwojowych dziecka. Uczeń w swoich osobistych działaniach, wykorzystując doświadczenia zdobyte na zajęciach, w których stosowane są metody aktywizujące, problemowe, oglądowe i słowne, staje się pełnowartościową, twórczą jednostką umiejącą podejmować wszelkie wyzwania, a następnie radzić sobie z nimi w codziennym życiu.

Bibliografia

Bereźnicki F. (2008). Podstawy dydaktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dmitruk-Sierocińska K. (2015). Znaczenie aktywności i metod aktywizujących w edukacji zintegrowanej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 3(37), s. 29-39.

Duraj-Nowakowa K. (1998). Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dzierzgowska I. (2009). Jak uczyć metodami aktywnymi, Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Galant J. (1987). Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów w klasach początkowych, Warszawa: WSiP.

Kameduła E. (1998). Ewaluacja metod kształcenia, [w:] K. Denek, F. Bereźnicki (red.), Tendencje w dydaktyce współczesnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 130-133.

Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A. (2016). Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa: Wydawnictwo WSIP.

Krzyżewska J. (1998). Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Część I, Suwałki: Wydawnictwo AU OMEGA.

Kujawiński J. (1997). Edukacja i samoedukacja wczesnoszkolna w poczuciu współpodmiotowości uczniów i nauczycieli, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 2(3), s. 14-20.

Kujawiński J. (1998). Metody edukacyjne nauczania i wspierania w klasach początkowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kupisiewicz C. (2000). Dydaktyka ogólna, Warszawa: Wydawnictwo Graf Punkt.

Michalak R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza.

Okoń W. (1978). Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, Warszawa: WSiP.

Okoń W. (1996). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Opublikowane
2019-11-14
Jak cytować
Szczotka, M., & Szewczuk, K. (2019). Metody wspierania edukacyjnego stosowane przez nauczycieli klas I – III – raport z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(2(52), 105-120. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1452.07

Inne teksty tego samego autora