Gotowość szkolna dzieci 6-letnich w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania z wykorzystaniem programu rozwijającego percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” M. Frostig i D. Horne’a – studium przypadku

Słowa kluczowe: gotowość szkolna, czytanie, pisanie, percepcja wzrokowa, sprawność manualna

Abstrakt

Dziecko przekraczając próg szkoły zderza się z wieloma trudnościami na gruncie emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym. Dobre przygotowanie go do nabywania dwóch kluczowych kompetencji w edukacji wczesnoszkolnej to znacząca połowa sukcesu dobrego startu w szkole. Zarówno nauka czytania, jak i pisania jest procesem skomplikowanym. Dlatego już w pierwszych miesiącach pobytu 6-latka w przedszkolu przeprowadza się obserwację zakończoną badaniem gotowości szkolnej, która dostarcza nauczycielom wielu istotnych informacji o poziomie dziecka w obrębie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz sprawności w zakresie motoryki małej, które są niezbędne do pozyskania tych umiejętności.

Przedmiotem niniejszych rozważań ustalono gotowość szkolną dzieci 6-letnich do nauki pisania i czytania. Natomiast celem badań było określenie poziomu przygotowania dzieci 6-letnich w zakresie pisania i czytania. Główną metodą badawczą zastosowaną w badaniach była metoda indywidualnych przypadków, w ramach której wykorzystano technikę obserwacji. W badaniu uczestniczyły dzieci, które w diagnozie początkowej osiągnęły niski poziom rozwoju funkcji wzrokowych i sprawności manualnych, tym samym zakwalifikowane zostały do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, które odbywały się w przedszkolu. Badania trwały pół roku, opierały się na pracy z programem „Wzory i obrazki” M. Frostig i D. Horne’a. Jak sugerują wyniki badań największe postępy dzieci odnotowano w obszarze spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Bibliografia

Brzezińska A. (red). (1987). Czytanie i pisanie – nowy język dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Dobrowolska D. (2015). Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Frostig M., Horne D. (2012). Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom podstawowy, Warszawa: Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych.
Gutek G. L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Janiszewska B. (2012). Ocena dojrzałości szkolnej, Warszawa: Wydawnictwo Sewenth Sea.
Michalak R., Misiorna E. (2006). Konteksty gotowości szkolnej. Zeszyt 1, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne.
Palka S. (2006). Metodologia, Badania, Praktyka pedagogiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
(por.http://ckpidn.home.pl/nauczyciel/materialy/Doskonalenie%20umiej%C4%99tno%C5%9Bci%20manualnych.pdf [dostęp: 10.11.2021]).
Zielińska E. Metody pracy w przedszkolu. Wskazówki ułatwiające nauczycielom organizowanie i prowadzenie zajęć, https://blizejprzedszkola.pl/szkolenia/filmy#film-11, [dostęp: 08.11.2021].
Opublikowane
2021-11-19
Jak cytować
Szczotka, M. (2021). Gotowość szkolna dzieci 6-letnich w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania z wykorzystaniem programu rozwijającego percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” M. Frostig i D. Horne’a – studium przypadku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(5 (63), 147-165. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1663.11

Inne teksty tego samego autora