Komputerowe wspomaganie zdolności i umiejętności muzycznych dzieci sześcioletnich

  • Martyna Szczotka Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: umiejętności i zdolności muzyczne, rozwój muzyczny, edukacja muzyczna dzieci 6-letnich, owoczesne metody nauczania, program komputerowy w edukacji muzycznej

Abstrakt

W literaturze wiele miejsca poświęca się zagadnieniom związanym z rozwijaniem podstawowych umiejętności muzycznych małych dzieci. Są one niezwykle ważne w procesie ich aktywnego i twórczego kontaktu z muzyką. W ścisłym związku z umiejętnościami muzycznymi pozostają zdolności muzyczne, stanowiące potencjał do ich zdobywania. W zdolności muzyczne wyposażone jest od chwili narodzin, w mniejszym lub większym stopniu, każde dziecko. Umiejętności muzyczne przejawiają się natomiast w jego muzycznej działalności i zostają wykształcone w procesie uczenia się. Dotychczasowe wyniki badań, dotyczące poziomu umuzykalnienia dzieci przedszkolnych, nie napawają optymizmem. Coraz więcej autorów dostrzega, iż problemem jest pozostawienie dzieci bez edukacji muzycznej, które oznacza brak aktywności muzycznej, nierozwijanie podstawowych zdolności muzycznych każdego wychowanka oraz nieznajomość języka muzyki jako swoistego kodu12. Niezbędne jest zatem poszukiwanie nowych rozwiązań i metod procesu kształcenia oraz pracy nauczycieli w zakresie umuzykalnienia w przedszkolu. Problematyka wykorzystania komputera w procesie wychowania przedszkolnego, jako medium wspomagającego proces rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych, jest jeszcze rzadko podejmowana. Nauczycielowi stosującemu tradycyjne metody pracy coraz trudniej jest sprostać wymogom pedagogicznym. Obecnie wielu z nich wykorzystuje w swej pracy pedagogicznej nowoczesne technologie informacyjne. Rośnie liczba innowacji pedagogicznych, które opierają się na wykorzystaniu edukacyjnych programów multimedialnych. Wyniki powyższych badań sugerują, że zarówno poziom zdolności, jak i poziom umiejętności muzycznych dzieci przedszkolnych nie różnił się istotnie w obu metodach pracy nad rozwojem muzycznym dziecka, co jest ważną wskazówką dla nauczycieli, często przeceniających technologie informatyczne w procesach dydaktycznych.

Bibliografia

Bonna B., Zdolności audiacyjne a umiejętności muzyczne, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, (2004)3.

Juszczyk S., Rola teleinformatyki w naukach o wychowaniu, [w:] Pedagogika i informatyka. Materiały konferencyjne, red. A. Mitas, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 2000.

Kamińska B., Kotarska H., Średnia miara słuchu muzycznego. Podręcznik do testu Edwina E. Gordona. Standaryzacja polska, Wyd. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Centrum Edukacji Artystycznej, Warszawa 2000.

Maszke A.W., Tok przygotowywania badań, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, GWP, Gdańsk 2010.

Manturzewska M., Kotarska H., Miklaszewski L., Miklaszewski K., Zdolności, uzdolnienia i talent muzyczny, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red. M. Manturzewska, H. Kotarska, WSiP, Warszawa 1990.

Przychodzińska M., Edukacja muzyczna dziś. Idee – pytania – niepokoje, [w:] Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje, red. A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, WAiP, Warszawa 2008.

Sacher W., Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, „Impuls”, Kraków 1997.

Shuter-Dyson R., Gabriel C., Psychologia uzdolnienia muzycznego, WSiP, Warszawa 1986.

Zwolińska E., Jankowski W. (red.), Teoria uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona, WSP, Bydgoszcz oraz AMFC, Warszawa 1995.

Opublikowane
2016-06-27
Jak cytować
Szczotka, M. (2016). Komputerowe wspomaganie zdolności i umiejętności muzycznych dzieci sześcioletnich. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 9(32/2), 23-50. https://doi.org/10.14632/eetp_32.2

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>